Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

อัตราค่าธรรมเนียม
" วินัยดี  มีปัญญา  พัฒนาทุกด้าน "
 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน  ( แบบที่ 1)
             แบ่งเก็บค่าเล่าเรียน , อาหาร, อุปกรณ์การเรียน   ปีละ 2 ครั้ง  
  ภาคต้น
  ภาคปลาย
          ค่าเล่าเรียน , อาหาร , อุปกรณ์การเรียน 

17,500.- บาท

 17,500.- บาท

                       ...............................................................................................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน  ( แบบที่ 2 )
          แบ่งเก็บค่าเล่าเรียน , อาหาร, อุปกรณ์การเรียน            ปีละ   3   งวด       
          งวดที่ 1          12,000.-    บาท                            ( ชำระภายในสิ้นเดือน  พฤษภาคม )
         งวดที่ 2         11,500.-    บาท                            ( ชำระภายในวันที่ 1 - 5  กันยายน )
         งวดที่ 3         11,500.-    บาท                            ( ชำระภายในวันที่ 1 - 5  ธันวาคม )
                       ...............................................................................................................................................
ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นรายเดือน
   ค่าเล่าเรียน, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน     เดือนละ  4,375.- บาท  ( สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  
 
          นักเรียนเข้าใหม่   ชำระเงินมอบตัว  ในวันที่สมัครเข้าเรียน
               -   เครื่องใช้แรกเข้า ( ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดตัว, ถุงเท้า, ผ้ากันเปื้อน, ชุดนอน )
             เป็นจำนวนเงิน  3,500.- บาท  ( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )
          ค่าประกันอุบัติเหตุ
                  ประจำปีการศึกษา  300.-  บาท  ( สามร้อยบาทถ้วน )
                       ...............................................................................................................................................
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน  ( แบบที่ 1)
      แบ่งเก็บค่าเล่าเรียน, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน    ปีละ  2  ครั้ง  
  ภาคต้น
  ภาคปลาย
   ค่าเล่าเรียน, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน 

19,000.- บาท

 19,000.- บาท

   ค่าเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน                       2,200.-  บาท ต่อ  1  ภาคเรียน
   ค่าเรียนคอมพิวเตอร์, ดนตรี, นาฎศิลป์             2,200.-  บาท ต่อ  1  ภาคเรียน
                       ...............................................................................................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน  ( แบบที่ 2 )
              แบ่งเก็บค่าเล่าเรียน , อาหาร, อุปกรณ์การเรียน            ปีละ  3  งวด     
     งวดที่ 1        17,700.-    บาท                          ( ชำระภายในสิ้นเดือน  พฤษภาคม )
     งวดที่ 2        16,900.-    บาท                          ( ชำระภายในวันที่  1 - 5 กันยายน )
     งวดที่ 3        12,500.-    บาท                          ( ชำระภายในวันที่  1 - 5 ธันวาคม )
 
 
                       ...............................................................................................................................................
ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นรายเดือน
ค่าเล่าเรียน, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน      เดือนละ  4,750.- บาท   ( สี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )  
 
   นักเรียนเข้าใหม่ ชำระเงินมอบตัว  ในวันที่สมัครเข้าเรียน
       -   เครื่องใช้แรกเข้า ( ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดตัว, ถุงเท้า, ผ้ากันเปื้อน, ชุดนอน )
           เป็นจำนวนเงิน 3,500.- บาท  ( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )
   ค่าประกันอุบัติเหตุ
           ประจำปีการศึกษา  300.-  บาท  ( สามร้อยบาทถ้วน )
 
 
 
                        ารเบิกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
       (1)   ชั้นเตรียมอนุบาล          ภาคเรียนละ      5,428.-      บาท     ( ปีละ   10,856.-  บาท )  
     (2)   ชั้นอนุบาลปีที่  1 - 3     ภาคเรียนละ      2,756.75   บาท     ( ปีละ     5,513.50  บาท )  


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย