Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
                    1.  เด็ก
                    เด็กควรนอนให้เต็มที่  และรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย  ท่านใดมีความจำเป็นต้องออกทำงานแต่เช้า  ถ้าจะจัดอาหารเช้าใส่กล้อง  กรุณาเขียนชื่อมาให้เรียบร้อย  ครูจะดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหาร  กรุณาอย่าให้เด็กนำขนมมารับประทานที่โรงเรียน  เพราะจะเกิดปัญหาในการแย่งหรือเกิดการขอจากเพื่อนและปัญหาติดคอหรือปิดหลอดลม  เช่น  มะขาม  ลูกหยี  หมากฝรั่ง  ท๊อฟฟี่  ฯลฯ

                    2.  เด็กป่วย
                    ยาควรมีชื่อติด  และเขียนวิธีใช้ให้ชัดเจน  กรุณาสั่งครูเวรที่ประตูตอนเช้าด้วยจะได้ตามเช็คเวลาทานยาได้  ถ้าไม่ต้องการให้เด็กอาบน้ำเพราะเป็นไข้  กรุณาสั่งครูเวรประตูและหากเด็กเป็นไข้ตัวร้อนฉับพลัน  ทางโรงเรียนอาจจะโทรศัพท์แจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบ  เพื่อรับตัวกลับบ้าน

                    3.  ของใช้สำหรับเด็ก
                    กรุณาเตรียมของใช้ให้ครบ  คือ  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แป้งกระป๋อง  หวี  สบู่  รองเท้าแตะ (ปีละ 2 ชุด)   เพื่อความสบายใจของเด็กและขอให้ติดชื่อเด็กที่ของใช้ทุกชิ้น

                    -  เด็กไม่ควรใส่ของมีค่ามาโรงเรียน  หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
                    -  ของใช้เด็กอื่นที่ติดไป  กรุณาส่งคืนด่วน  เพื่อจะได้ตามหาเจ้าของได้โดยเร็วที่สุด  การคืนของจะเขียนโน๊ตบอกมาในถุงผ้าหรือแจ้งให้ครูเวรเช้ารับทราบด้วย
                    -  เสื้อผ้า  รองเท้า  ถุงเท้า  ควรเป็นแบบที่เด็กใส่เองได้  เพราะทางโรงเรียน  พยายามฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองได้

                    4.  การย้ายบ้าน - เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
                    กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขียนใส่ซองจดหมายให้ครูเวรประตูก็ได้  เพื่อทางโรงเรียนจะได้แก้ไขในใบบันทึกเกี่ยวกับเด็ก

                    5.  การรับ - ส่งเด็กนักเรียน
                    -  ขอความกรุณานำเด็กส่งถึงตัวครูเวร  อย่าให้เด็กเดินข้ามถนนมาเอง
                    -  ขอความกรุณากลับรถให้เรียบร้อยและส่งเด็กลงที่ประตูรับส่งนักเรียน  อย่าให้เด็กลงรถและเดินข้ามถนนมาเอง
                    -  เวลามารับเด็ก  กรุณานำบัตรรับนักเรียนมาด้วย  และไม่ควรรับเกินเวลา  17.00 น.
                    -  การรับเด็กก่อนเวลา  กรุณาแจ้งให้กับครูเวรทราบในตอนเช้า  หรือโทรศัพท์  1  ชั่วโมงล่วงหน้า   สั่งไว้ที่ห้องธุรการ  เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเด็กให้พร้อม
                    -  ถ้ากรณีมารับเด็กด้วยตนเองไม่ได้  กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบถึงชื่อ - นามสกุล  และลักษณะของผู้มารับแทน  พร้อมมีบัตรรับนักเรียนมากับผู้รับเด็กทุกครั้ง
                    -  กรุณางดใช้เสียงแตรรถยนต์โดยไม่จำเป็น

                    6.  การติดต่อกับครูประจำชั้น
                    โทรศัพท์สอบถามความก้าวหน้าและพฤติกรรมของบุตร - หลานของท่านจากครูประจำชั้นได้.....ระหว่างเวลา  12.30 - 13.45 น.  โทร.  0 - 2377 - 0895, 0 - 2377 - 7940

                    7.  กำหนดการลาออก
                   
ถ้านักเรียนคนใดประสงค์จะลาออกจากโรงเรียน  จะต้องแจ้งการลาออกให้ทางโรงเรียนทราบ  1  เดือนล่วงหน้า  มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่ออกหนังสือรับรองการเรียนผ่านชั้นอนุบาลจากโรงเรียน
                    ปลายปีการศึกษา  ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  ท่านผู้ปกครองท่านใดยังคงค้างชำระเงินค่าเล่าเรียน  ทางโรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองหรือสมุดรายงานประจำตัวให้


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย