Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

ประวัติความเป็นมา

"ราชพงษา  ซื่อตรง  มีวินัย  เป็นหลักประจำใจ  พร้อมเดินไป  เพื่อชาติไทยรุ่งเรือง"

       ราชพงษา  เป็นส่วนหนึ่งของพระราชทินนามของข้าราชการท่านหนึ่งใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  5    
ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจัวหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุทัยธานี.....ด้วยความซื่อสัตย์
จงรักภักดีและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความคำนึงถึงประโยชน์ของพระเจ้าแผ่นดินและประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระปิยมหาราช   จึงได้พระราชทานที่ดินผืนนี้แก่ท่าน  พระยาราชพงษานุรักษ์ (ชาย บุนนาค)
และเมื่อท่านสิ้นบุญ  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงได้เป็นมรดกตกทอดสืบมาถึง  นางสาวชื้น  บุนนาค
(บุตรสาว)  สืบทอดมาถึง  นางกังวาฬ   บุนนาค  ผู้เป็นหลาน


         ในปี  พ.ศ.  2523   พื้นที่แถบนี้มีความเจริญขึ้นมา  มีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเป็นชุมชน  ซึ่งมีสมาชิกรุ่นใหม่วัยเยาว์เกิดขึ้น
จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม   เพื่อเป็นพลังของประเทศชาติสืบไปในอนาคต  นางกังวาฬ  บุนนาค
จึงได้มอบหมายให้  บุตร - ธิดา  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  ขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ดังกล่าวของชุมชน  โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา  โดยนำส่วนหนึ่งของราชทินนามของเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นชื่อของโรงเรียน  เพื่อระลึกถึงคุณของท่านที่ได้รับใช้แผ่นดินและภารกิจที่อนุบาลราชพงษาจะสืบสายใยต่อไป  ทั้งนี้ตราประจำโรงเรียนได้ใช้ดอก บุนนา
เป็นสัญลักษณ์เพื่อย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง
 
       จากความเป็นมาของชื่อ  และสถานที่ดังกล่าว  คณะผู้ดำเนินงานได้จัดตั้งอาคารเรียนที่ทันสมัย  สะอาด  ปลอดภัย  
เป็นอาคารชั้นเดียวมีเนื้อที่ประมาณ  1  ไร่  3  งาน  9  ตารางวา  ผู้ดำเนินงานมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลบุตร - หลานของท่าน
อย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สิ่งแวดล้อมที่ดี  และการสร้างพื้นฐานให้เป็นผู้มีความรู้  มีวินัย  จริยธรรม  
คุณธรรม  พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เพื่อการพัฒนาประเทศสืบไป
   |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย