Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

นโยบาย - แนวคิด
" ราชพงษา  ซื่อตรง  มีวินัย  เป็นหลักประจำใจ  พร้อมเดินไป  เพื่อชาติไทย  รุ่งเรือง "
 
         
 
     อนุบาลราชพงษามีแนวคิด  ในการที่จะมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  พร้อมทั้งมีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
อยู่ตลอดเวลา  โดยมีการมุ่งมั่น  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  พี่เลี้ยง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู้ปกครอง  และชุมชนในสังคมแวดล้อม  โดยพิจารณาตามแนวทางจากปรัชญาของโรงเรียน  คือ
" วินัยดี   มีปัญญา  พัฒนาทุกด้าน "
     เพื่อบรรลุถึงเจตนารมณ์แห่งปรัชญาดังกล่าว.....  ทางโรงเรียนต้องการความร่วมมือประสานสัมพันธ์จากคุณพ่อ  คุณแม่  
ผู้ปกครอง  ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางบุตรหลานของท่านไปพร้อมกับโรงเรียน  พัฒนาการของเด็กในวัยอนุบาลเปรียบเสมือนพัฒนาการแห่งระบบรากของต้นไม้  ซึ่งจะเติบใหญ่  แข็งแรง  งดงาม  สมบูรณ์  ซึ่งหมายถึง  บุตร - หลาน  ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางบ้านและทางโรงเรียน
บทบาทจากทางบ้าน พ่อ - แม่ ผู้ปกครอง
             1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย...........กินเป็นเวลา นอนเป็นเวลา ฝึกนิสัยในการขับถ่าย
        2. เตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์  ให้ความรัก  ความอบอุ่น สัมผัสที่อบอุ่น พูดจาไพเราะ ให้ความจริงใจ
        3. เตรียมความพร้อมทางด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง ดูแลตนเองในการเข้าห้องน้ำ ห้องสุขา และรู้จักรักษาความสะอาด
            ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ด้วยดี        
 
บทบาทของโรงเรียน
                      1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
             2. เตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์  สังคม  และจิตใจ
             3. เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ  ภาษาไทย  การคิดคณิตศาสตร์  ทางด้านสติปัญญา
             4. เตรียมความพร้อมทางด้านประสบการณ์ชีวิต
             5. เตรียมความพร้อมทางด้านลักษณะวิสัย
             6. เตรียมความพร้อมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย