Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

 

วิสัยทัศน์

" ราชพงษา  ซื่อตรง  มีวินัย  เป็นหลักประจำใจ  พร้อมเดินไป  เพื่อชาติไทย  รุ่งเรือง "

                    โรงเรียนอนุบาลราชพงษา  มุ่งเน้นการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทาง
          ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา   มีคุณธรรม จริธรรม ความกตัญญูกตเวทิตา 
          มีความรักใน วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมศักยภาพ   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางพหุปัญญา


พันธกิจ  ( Mission )
               1.  จัดประสบการ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน  และพัฒนาการทุกด้าน  
                    เหมาะสมตามวัย

               2.  จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กล้าคิด  
                    กล้าทำ  กล้าแสดงออก  ทั้งในด้านความสามารถพิเศษ  ได้แก่  ดนตรี
                    นาฎศิลป์  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษและทางด้านกีฬา

               3.  จัดแหล่งการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์  สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
                    และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
                    และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

               4.  จัดบูรณาการสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมประจำวันสู่ทักษะชีวิต

               5.  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
                    ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ให้ได้มาซึ่ง
                    คุณภาพการจัดอบรมเลี้ยงดู  และจัดการเรียนการสอน

               6.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย