Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

                                   เวลาผ่านไป 1 ปี พร้อมกับเหตุการณ์บ้านเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเหตุการณ์
                   ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นั้น แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานการอบรม เลี้ยงดู การศึกษา ที่ได้รับเมื่อเยาว์วัย
                   ที่ได้รับการปลูกฝัง ให้คนเป็น คนดี คนเก่ง เป็นพลเมืองดีของชาติ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองตระหนัก
                   ถึงการเลี้ยงดู และการให้การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน   แก่บุตรหลานของท่าน 

                 โรงเรียนอนุบาลราชพงษาเปิดทำการเรียนการสอน มากว่า 30 ปีแล้ว พร้อมที่จะรับดูแลบุตร - หลานของท่าน
                 เพราะรุ่นแรกได้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ เกือบ 80% เป็นผู้นำทางการแพทย์ ทนายความ  ผู้พิพากษา และมีอาชีพ
                 ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างมาก
                 ขณะนี้เปิดรับสมัคร  เด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่อายุ 1   ถึง  6 ปีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 
                 เตรียมความพร้อมทางด้าน ร่างกาย - อารมณ์ - สังคม - จิตใจ และสติปัญญา สามารถ อ่าน เขียน 
                พูดภาษาอังกฤษได้  กีฬาเด่น  นาฏศิลป์ - ดนตรีดีเยี่ยม  เชิญท่านสอบถาม และแวะชมโรงเรียนได้ทุกวัน
                ตามเวลาราชการ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์

                   จากข้อความดังกล่าว  คือ ความมุ่งมั่น เจตนารมณ์ของคณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 
                ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาให้ความรู้แก่บุตร - หลานของท่าน   โรงเรียนขอเรียนให้ท่านทราบถึงการรับนักเรียนใหม่ 
                ตั้งแต่อายุ  1   ถึง  6 ปี บริบูรณ์   ยินดีต้อนรับตลอดปีค่ะ อัตราค่าเล่าเรียนเชิญชมจาก  
                www.rajapongsaschool.com

                    ข่าวดี !! โรงเรียนอนุบาลราชพงษา   เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน   สามารถชำระเป็นรายเดือนได้
                                      รับสมัครอายุ 1 ถึง  6  ปีบริบูรณ์   ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ..  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย