Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

                                       สาเหตุเด็กพูดล่าช้า 


อะไรเป็นสาเหตุให้เด็กพูดล่าช้า

       พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่ร้องประสบปัญหาลูกหลานเกิดภาวะการพูดล่าช้า
                  ภาวะการพูดล่าช้า (Delayed  Speech)  เป็นความบกพร่องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็ก
     โดยมีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดไม่เป็นไปตามอายุ  ความบกพร่องที่สังกตได้คือเด็กไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของผู้อื่น
     ทำให้ตอบสนองคำพูดของผู้อื่นไม่ถูก   เริ่มพูดคำที่มีความหมายได้ล่าช้ากว่าเด็กอื่น ๆ  ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน  พูดได้
     ไม่สมอายุ  สื่อสารกับผู้อื่นด้วยคำพูดไม่ได้  หรือถ้าพูดได้ก็ไม่สามารถเล่าเรื่องต่อเนื่องกัน  เด็กที่พูดล่าช้ารู้จักคำศัพท์
     ในวงจำกัดและเรียบเรียนถ้อยความได้ไม่ดี
               การจะบ่งบอกเด็กรายใดพูดล่าช้า  ต้องพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางภาษาและการพูดของ
     เด็กปกติ  ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้

     1.  อายุเมื่อเริ่มพูด

                    ปกติเด็กเริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมายได้  เมื่ออายุระหว่าง  8  เดือน  ถึง  18  เดือน  เด็กที่เริ่มพูดช้ากว่าช่วงนี้
          อาจจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดช้า  เด็กที่พูดล่าช้า  ซึ่งถือว่าผิดปกติ  คือเด็กที่อายุ  2  ปีแล้วยังพูด
          เป็นคำที่มีความหมายไม่ได้

     2.  จำนวนคำศัพท์ที่เด็กรู้จัก

                    เด็กปกติเข้าใจและพูดคำศัพท์ได้ไม่ถึง  10  คำ  เมื่ออายุ  1  ปี  และเมื่ออายุ  2  ปี  เด็กรู้จักคำศัพท์มากกว่า 
          100  คำ ละเมื่ออายุ  4  ปี  จะรู้คำศัพท์มากกว่า  1,000  คำ  ดังนี้นจำนวนคำศัพท์ที่เด็กเข้าใจและพูดได้จึงเป็น
          ข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าเด็กพูดล่าช้าหรือไม่

     3.  ประเภทของคำศัพท์ที่เด็กรู้จัก

                    เด็กปกติเข้าใจและรู้จักคำศัพท์ได้หลายประเภท  ได้แก่  คำนามบอกชื่อคน  สัตว์  สิ่งของ  อวัยวะของร่างกาย
          ชื่อพืชผักผลไม้และอาหาร  ชื่อสี  คำที่บอกความรู้สึกสัมผัส  สถานที่  เวลา  ขนาด  จำนวน  ทิศทาง  ระยะทาง
          กิริยาอาการ  คำวิเศษณ์  คำบุพบท   และคำสันธาน  เด็กปกติทั่วไปเรียนรู้คำนามได้จากคำประเภทอื่น  คำนามที่
          เด็กเรียนรู้ในช่วงขวบปีแรกของชีวิตมีอัตราสูงกว่าคำประเภทอื่น ๆ  เป็นอัตราส่วนที่สูงขึ้น  ดังนั้นถ้าเด็กคนใดเข้าใจ
          และพูดคำศัพท์ได้เฉพาะบางประเภท  เช่น  รู้จักแต่คำนามที่เกี่ยวกับสัตว์มากมายหลายชนิด  ส่วนคำประเภทอื่น
          ไม่รู้จัก  แสดงว่าเด็กมีการพัฒนาคำศัพท์อยู่ในวงจำกัดบ่งชี้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้า  ในการพิจารณา
          ว่าเด็กคนใดพูดล่าช้าอย่างผิดปกติ  ต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ทั้ง  3  ประการนี้รวมกันด้วย

                    ส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดล่าช้านั้นมาจากประสาทหูพิการมาแต่กำเนิด  สมองพิกาารมาแต่กำเนิด
           ปัญญาอ่อน  มีปัญหาทาอารมณ์และจิตใจ  ขาดการกระตุ้นทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม  หรือเด็กที่บกพร่อง
          ทางการได้ยินหรือสูญเสียก่อนมีภาษาพูด

                    แนวทางการแก้ไข  สิ่งแรกที่ควรทำต้องพาเด็กไปพบแพทย์และนักแก้ไขการพูด  เพื่อการตรวจวินิจฉัย
          หาสาเหตุทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  ในกรณีที่เด็กพูดล่าช้าจากประสาทหูพิการ
         บางรายอาจใช้เครื่องช่วยฟัง  ส่วนเด็กที่พูดช้าทางสาเหตุอื่นควรได้รับการช่วยเหลือแต่เนิ่น ๆ ด้วยการกระตุ้น
         พัฒนาการด้านต่าง ๆ  จากนักจิตวิทยาพัฒนาทางภาษาและการพูดจากนักแก้ไขการพูด  ในกรณีที่ต้องได้รับการ
          รักษาด้วยยาบางชนิด  เช่น  เด็กสมองพิการ  เด็กปัญญาอ่อน เด็กออทิสติก  ก็ควรได้รับคำแนะนำให้พบแพทย์
          เฉพาะทาง  และควรจะแนะนำพ่อแม่และผู้ปกครองให้ช่วยเหลือเด็กเมื่อยู่บ้านด้วย

                    การแก้ไขด้านการพูดนั้นเน้นเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด  โดยเริ่มทำการช่วยเหลือ
          โดยเร็ว  ใช้หลักการเรียนรู้  และพัมนาการทางการพูดของเด็กปกติเป็นแนวทาง  พ่อแม่และผู้ใกล้ชิดกับเด็ก
          แสดงให้เด็กเห็นความสำคัญของการพูด  เร้าให้เด็กสนใจคำพูด  ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการพูด
          ได้แก่การกระตุ้นด้วยเครื่องเล่นที่มีเสีย  การพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวัน  ให้เรียกชื่อสิ่งของ
          ที่คุ้นเคย  ชื่ออวัยวะของร่างกาย  ร้องเพลงกล่อมเด็ก  ทำท่าประกอบเพลง  เล่านิทานจากภาพ  สอนร้องเพลงหรือ
          ท่องกลอนโคลงสำหรับเด็ก  เล่นเกมที่ใช้คำพูด  เช่น  ยี่สิบคำถาม  เด็กที่พูดล่าช้าต้องได้รับการกระตุ้นอย่าง
          ต่อเนื่องและกระทำอย่างเสม่ำเสมอ  ควรเลือกิจกรรมหลายอย่างในชิวิตประจำวัน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
          เรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว  ถ้าผู้เลี้ยงดูเด็กเลือกโอกาสให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ก็ใช้เป็นกิจกรรมในการ
          สอนภาษา  และการพูดได้เป็นอย่างดี  นักแก้ไขการพูดจะช่วยให้คำแนะเกี่ยวกับกิจกรรมและวิธีปฏิบัติต่อ
          ในการกระตุ้นการพูด  แต่บุคคลในครอบครัวจะต้องพยายามทำตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอด้วยจึงจะได้ผลดี         ที่มา  : http://www.esantoys.com    


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย